Os 72 NOMES DIVINOS DE DEUS


Veja Aqui a Verdade: El Shaday = Yeshua = Jah = Yahovah = YHVH
http://livrodoslivros.blogspot.com.br/search/label/El%20Shaday
-------------------------------------------------------------------------------------------
01 Abba Nartoomid02 Adonai03 Adonai Elohenu Adonai04 Adonai 'Tsebayoth


05 Adonai Yahweh

06 Aleph-Etz-Adonai

07 Ammi Shaddai

08 Ari Shemoth

09 Bath'Kol

10 Be-mid-bar

11 Bereshith Bara

12 Binah Ruach Devekut

13 Chesed Tushiyyah Shiloh

14 Chokmah Michaelilu

15 Dabar Nartoomid Yesod Yesha'iahu

16 Daniel Elohai Ariel

17 Derek Kedoshah Yirme'iahu

18 Div-ray Hay-ya-mim Hay-Yom

19 Ehyeh Asher Ehyeh

20 EL,El

21 El El Elyon

22 El Shaddai

23 Eli,Eli

24 Eloha Elohim

25 Eloha Umma

26 'Esah Meshiah

27 Ha Shem

28 Hakdamoth Hekaloth

29 Hod Ha- Melek Zedek, Melchizedek Meshiah

30 Jehezekel- Malkuth

31 Jehovah -Yahweh Melchizededek

32 Jeshurum

33 Joiel Qohel'eth Tiphereth

34 Kadumah Elohim

35 Kadumah Kadmon

36 Kether Etz Chaim Jehu

37 Kodoish, Kodoish, Kodoish Adona'Tsebayoth

38 Layooesh Shekinah

39 Makom Hyos Ha Kodesh

40 Melek B'nai Elohim

41 Melek B'nai Or

42 Melek ohev Tzedakah umishpat

43 Melek Shamayyim

44 M'shi'hha M'shi'shi

45 Nasi Shalom

46 Netzach Merkabah Eliahu

47 'Ose Shalom

48 Pesah Nartoomid

49 Rokeb ba- Arabot

50 Ruach Elohim

51 Ruach Ha Koidesh

52 Shekinah

53 Shekinah - Esh

54 Shelomith Shalom

55 Shem Shel Geburah

56 Shema Yisrael

57 Shemesh Yahweh

58 Shillush

59 Torah Eser Sephiroth

60 Urim- Thummim

61 Vay-yik-ra

62 Vod ye - Dod, Yod ye- Dod

63 YHWH

64 Yahweh

65 Yahweh ' Tsidkennu

66 Yahweh Elohenu Yahweh

67 Yahweh Shalom

68 Yahweh Shammah

69 Yeshiba Zaddikim, Yeshiba Harazim

70 Yoshua Yahweh

71 Yotzer Meorot

72 Zohar Hadash, Zohar Metsuloth